Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Mirosław Krański prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BLUE MEDIA, z siedzibą w Zatorze, przy ul. Armii Konopnickiej 26, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem www.firma.gov.pl, zwaną w dalszej części dokumentu BLUE MEDIA.

Dane osobowe osób fizycznych są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych, zwanym także RODO (Rozporządzenie Ogólne UE o Ochronie Danych Osobowych), które od 25 maja 2018 r. obowiązuje bezpośrednio w krajowych porządkach prawnych.

Odwiedzający stronę

Podobnie jak większość operatorów stron internetowych, BLUE MEDIA gromadzi informacje, które nie są personalnie identyfikujące, takie jak: typ przeglądarki, strona odsyłająca oraz data i czas każdego żądania odwiedzającego. Celem zbierania danych nieosobowych jest lepsze zrozumienie tego, w jaki sposób użytkownicy Internetu korzystają ze stron internetowych, oraz prowadzenia zbiorczej statystyki odwiedzin własnych stron internetowych.

BLUE MEDIA gromadzi również potencjalnie osobiście identyfikujące informacje, takie jak adresy IP. BLUE MEDIA nie wykorzystuje jednak takich informacji w celu identyfikacji użytkowników i nie ujawnia takich informacji, z wyjątkiem okoliczności wymaganych prawem.

Gromadzenie danych osobowych

Niektórzy odwiedzający witryny BLUE MEDIA decydują się na interakcję (wypełnienie formularza), która wymaga od BLUE MEDIA zbierania danych osobowych. Ilość i rodzaj informacji gromadzonych przez BLUE MEDIA zależy od charakteru interakcji. W przypadku rezerwacji roweru prosimy użytkowników o podanie imienia, nazwiska, telefonu i adresu e-mail. Wszystkie formularze są obsługiwane przez szyfrowane połączenia https, przy wykorzystaniu certyfikatów SSL Let’s Encrypt.

W każdym przypadku BLUE MEDIA zbiera takie informacje tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne lub właściwe, aby spełnić cel interakcji z użytkownikiem. BLUE MEDIA nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej. Odwiedzający mogą zawsze odmówić dostarczenia informacji umożliwiających identyfikację osoby, z zastrzeżeniem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne czynności związane z witryną.

Statystyki odwiedzin

BLUE MEDIA może gromadzić statystyki dotyczące zachowań odwiedzających strony internetowe. BLUE MEDIA prowadzi statystyki wyłącznie na własny użytek i nie ujawnia ich stronom trzecim. BLUE MEDIA nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację osób innych niż opisane poniżej.

Ochrona niektórych danych osobowych

BLUE MEDIA ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko tym pracownikom, które muszą znać te informacje, aby móc je przetwarzać w imieniu BLUE MEDIA lub świadczyć usługi dostępne na stronach BLUE MEDIA, które zgodziły się nie ujawniać informacji osobom trzecim. BLUE MEDIA nie wynajmuje ani nie sprzedaje nikomu potencjalnie personalnych informacji identyfikujących i identyfikujących osoby. Poza pracownikami jak opisano powyżej, BLUE MEDIA ujawnia informacje umożliwiające identyfikację osobistą i identyfikujące osobę tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez prawo.

BLUE MEDIA podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, użyciem, zmianą lub zniszczeniem informacji umożliwiających identyfikację i identyfikację osobistą.

Ciasteczka (ang. cookies)

Plik cookie to ciąg informacji przechowywanych przez witrynę na komputerze (lub innym urządzeniu odwiedzającego) i przeglądarka odwiedzającego udostępnia informację za każdym razem, gdy użytkownik wraca na stronę internetową. BLUE MEDIA wykorzystuje pliki cookie, aby pomóc zidentyfikować preferencje dostępu do strony. Odwiedzający witrynę BLUE MEDIA, którzy nie chcą umieszczać plików cookie na swoich urządzeniach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed korzystaniem ze stron internetowych BLUE MEDIA, z zastrzeżeniem, że niektóre funkcje stron internetowych BLUE MEDIA, mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie. Można również zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby usuwała pliki cookies podczas zamykania programu.

BLUE MEDIA nie przechowuje żadnych wrażliwych danych osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji celu ich przetwarzania i mogą być usunięte na każde żądanie Użytkownika, który ma prawo do:

  • poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia bądź sprostowania swoich danych osobowych,
  • zgłoszenia sprzeciwu w zakresie przetwarzana swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych – prawo do bycia zapomnianym.

W tym celu wystarczy przejść na stronę Moje Dane, wypełnić i wysłać odpowiedni formularz zgłoszenia.

BLUE MEDIA zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie nakazują przechowywanie danych osobowych.

BLUE MEDIA po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza incydent do GIODO oraz w razie potrzeby do Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji w ciągu 72 godzin od zdarzenia, oraz niezwłocznie powiadamia osoby, których dane naruszono.