Regulamin Wypożyczalni Rowerów „Blue Bike” w Zatorze

 1. Wypożyczane rowery są własnością firmy F.H.U. BLUE MEDIA w Zatorze z siedzibą w woj. małopolskim przy ul. Marii Konopnickiej, nr 26, kod pocztowy 32-640, identyfikującą się nr NIP 5491564535. 
 2. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów „Blue Bike”
 3. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem na podstawie pisemnej umowy wypożyczenia pomiędzy Wypożyczalnią, a pełnoletnim Klientem zwanym dalej Wypożyczającym.
 4. Aby wypożyczyć rower należy:
 • być osobą pełnoletnią oraz nie być pod wpływem alkoholu i środków odurzających,
 • przedstawić dowód osobisty lub dwa inne dokumenty ze zdjęciem, z którego pracownik wypożyczalni spisze dane do umowy wypożyczenia,
 • podpisać umowę wypożyczenia roweru i oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i zaakceptowaniu jego treści,
 • wpłacić kaucję zwrotną w wysokości 100zł za jeden rower (za zgodą pracownika wypożyczalni istnieje możliwość odstąpienia od pobrania kaucji)
 • wnieść opłatę za wypożyczenie roweru, która pobierana jest z góry, gotówką według aktualnego cennika.
 1. Korzystanie z wypożyczonego roweru przez osobę niepełnoletnią jest możliwe jedynie pod opieką osoby dorosłej, która bierze na siebie całą odpowiedzialność za jej bezpieczeństwo, zachowanie i ewentualne spowodowane szkody.
 2. Wypożyczalnia rowerów przekazuje do wypożyczenia rower sprawny technicznie, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i w takim samym stanie powinien być zwrócony do wypożyczalni.
 3. Wypożyczający ma prawo sprawdzić przed podpisaniem umowy stan techniczny i wyposażenie roweru, a następnie fakt ten potwierdza własnym podpisem na umowie wypożyczenia.
 4. Za wady ukryte w wypożyczonym sprzęcie Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
 5. Osoba wypożyczająca rower ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz ewentualne szkody powstałe na nim od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu.
 6. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
 7. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne następstwa zdarzeń losowych, takich jak: kolizja, upadek, przemęczenie i wynikające z nich uszczerbki na zdrowiu oraz zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód materialnych lub obrażeń powstałych w czasie korzystania z wypożyczonego roweru.
 8. Za uszkodzenia roweru wynikłe z nieodpowiedniego korzystania z wypożyczonego roweru odpowiedzialność ponosi Wypożyczający, on także pokrywa wszystkie koszty związane z naprawą roweru na podstawie faktury wystawionej przez warsztat serwisowy.
 9. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego roweru według cennika detalicznego dystrybutora rowerów sklepu „Tempo” w Rajsku.
 10. Zabronione jest samowolne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Wypożyczalnia.
 11. W przypadku kradzieży Wypożyczający ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Policję, a następnie zaświadczenie o zgłoszeniu kradzieży przedstawić w Wypożyczalni.
 12. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia w wyniku przestępstwa lub zgubienia Wypożyczający jest zobowiązany do uiszczenia wartości wypożyczonego roweru według cennika detalicznego dystrybutora rowerów sklepu „Tempo” w Rajsku.
 13. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym i opłaconym w umowie.
 14. Zwrot roweru po terminie opłaconym powoduje pobranie opłaty zgodnie z cennikiem Wypożyczalni. O przedłużeniu terminu zwrotu należy poinformować Wypożyczalnię pod nr tel. 881 277 651.
 15. W przypadku niezwrócenia roweru do godz. 20:00 w dniu zwrotu dane Wypożyczającego będą przekazane Policji z informacją o prawdopodobnym popełnieniu czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 16. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 17. Wypożyczenie i zwrot roweru, odbywa się w miejscu wskazanym w umowie lub miejscu wskazanym przez Klienta w przypadku dowozu sprzętu.
 18. Opłatę za dowóz roweru do Klienta pobiera się wg cennika.
 19. Wypożyczający akceptuje zasady ochrony danych osobowych, określone Polityce prywatności.

Regulamin obowiązuje od dnia 29 marca 2019 r.