Regulamin gry

REGULAMIN GRY: ROWEROWY „SZLAK POSZUKIWACZY SKARBU

1.       Organizatorem gry pod nazwą ROWEROWY „SZLAK POSZUKIWACZY SKARBU” (zwanej dalej grą) jest Mirosław Krański – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Firma Handlowo Usługowa BLUE MEDIA MIROSŁAW KRAŃSKI, adres: ul. Marii Konopnickiej 26, 32-640 Zator, NIP: 549156535.
2.       Gra to wydarzenie o charakterze rekreacyjnym – została ona zorganizowana z myślą o dobrej zabawie i wypoczynku.
3.       W grze mogą brać udział osoby, które uprzednio kupiły bilet wstępu na jedną z dwóch opracowanych przez Organizatora tras rowerowych.
4.       TRASA NR 1 pod nazwą „WSCHODNI SZLAK POSZUKIWACZY SKARBU” – przebiega przez następujące miejscowości: Zator (początek trasy) – Podolsze – Palczowice – Smolice – Miejsce – Smolice – Palczowice – Zator (koniec trasy).
5.       TRASA NR 2 pod nazwą „POŁUDNIOWY SZLAK POSZUKIWACZY SKARBU” przebiega przez następujące miejscowości: Zator (początek trasy) – Podolsze – Palczowice – Laskowa-Trzebieńczyce – Grodzisko – Rudze – Łowiczki – Zator (koniec trasy).
6.       Trasy rowerowe przebiegają po drogach publicznych. Każdy uczestnik ma obowiązek stosowania się do zasad ruchu drogowego obowiązujących na tych drogach.
7.       W czasie gry uczestnicy mogą korzystać z własnych lub z wypożyczonych rowerów. Uczestnicy na własne ryzyko decydują o posiadaniu kasku i ochraniaczy.
8.       Szczegółowe zasady gry zostały ustalone przez Organizatora w INSTRUKCJI GRY. Instrukcja jest wydawana uczestnikom przed rozpoczęciem gry. Organizator zastrzega sobie prawo do nieujawnienia części informacji na temat gry do czasu jej rozpoczęcia (celem przeprowadzenia jej na równych zasadach).
9.       Gra  trwa około 3 godzin.
10.   Uczestnikiem gry może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, a osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział wraz z rodzicem/opiekunem prawnym. Rodzice i opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo na trasie wymienionych w zdaniu poprzedzającym osób.
11.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki w trakcie gry.
12.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania uczestników gry oraz następstwa 
z nich wynikające, w tym chwilowy lub stały uszczerbek na zdrowiu i wypadki śmiertelne. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe w trakcie gry.
13.   Organizator ustala liczbę uczestników jednej gry na ilość od 2 do 6 osób.
14.   W celu zakończenia gry, uczestnicy nie mają obowiązku wykonania wszystkich zadań 
i rozwiązania wszystkich zagadek.
15.   Uczestnicy mają obowiązek po zakończeniu gry zwrócić Organizatorowi wszystkie rekwizyty, które otrzymali przed rozpoczęciem gry.
16.   Od wyników gry ogłoszonych na mecie, uczestnikom nie przysługuje odwołanie. Wyniki są ostateczne.
17.   Poprzez zakup wstępu na jedną z wybranych tras rowerowych, uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.